Spracovanie osobných údajov

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov pre účely súťaže

Zapojením sa do súťaže a poskytnutím informácií o vašom mene, priezvisku, adrese, telefónnom čísle a e-mailovej adrese, ktoré uvediete v dotazníku https://bit.ly/SUTAZoPZP súhlasíte so spracúvaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa na účel participácie na súťaži, možnosti výhry a možnosti kontaktovať výhercu za účelom realizácie výhry. Zároveň budú spracované na účely vypracovania ponuky PZP a možnosti kontaktovať účastníka súťaže za účelom prezentácie tejto ponuky. Prevádzkovateľom osobných údajov je Andrea Nováková, Okružná 1419/6, 02001 Púchov, IČO: 51034841. 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, ktorý bol vyjadrený vašou aktívnou participáciou na súťaži spolu so sprostredkovaním vašich osobných údajov. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Osobné údaje budú uchovávané počas doby 6 mesiacov a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané.

Po 6 mesiacoch od konania súťaže budú osobné údaje zlikvidované.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov si Vás súčasne dovoľujeme upozorniť na to, že poskytnutím osobných údajov našej spoločnosti nadobúdate postavenie dotknutej osoby.

Dotknutá osoba má  viaceré práva:
právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní. Prevádzkovateľ vyhovie oprávnenej žiadosti dotknutej osoby vždy v rozsahu, v akom je to technicky možné.

Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Dotknutá osoba si môže uplatniť právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to nasledujúcimi spôsobmi:

  1. prostredníctvom e-mailovej adresy: info@andreanovakova.com
  2. zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa
  3. telefonicky +421 948 010 509 vyslovením žiadosti účastníka súťaže o odvolanie tohto súhlasu